E-Dergi Oku 

Denizcilik Müsteşarlğı İstanbul Bölge Müdürü Cemalettin Şevli: 'Sektörün Başarıları Görülmüyor!'

Denizcilik Müsteşarlğı İstanbul Bölge Müdürü Cemalettin Şevli: 'Sektörün Başarıları Görülmüyor!'

SÖYLEŞİ
1. Sayı (Mart-Nisan 2008)

Gemi inşa sanayiinin başarılarının görülmeyip, sürekli iş kazaları ve diğer olumsuzluklarla gündeme gelmesinin çok üzücü olduğunu belirten Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürü Cemalettin Şevli, “Sektör saptırılan olaylarla karşı karşıya” diyor.
Baflbakanl›k Denizcilik Müsteflarl›€› ‹stanbul Bölge Müdürü Cemalettin fievli, katma de€eri yüksek, ülkeye ciddi oranda döviz sa€layan ve dünyada 23. s›ralardayken, 5. s›raya kadar yükselen Türk gemi infla sanayiinin baflar›lar›n›n görülmeyip, aksine ifl kazalar› ve olumsuzluklarla gündeme gelmesinin çok üzücü oldu€unu belirtiyor. “Sektör, sapt›r›lan olaylarla karfl› karfl›ya. Bu tip hatalar› ülke olarak yap›yoruz; bir kufl gribi ç›k›yor, tüm tavuk üreticileri hedef oluyor. Medyan›n halk› do€ru bilgilendirmesi flart. ‹nsafl› olmak ve olaylar› do€ru yorumlamak gerekiyor” diyen fievli, gemi infla sanayiinin yüz binlerce insana ifl imkan› yaratarak istihdam konusunda da ciddi katk›lar sa€lad›€›n› vurguluyor.

Marmara Bölgesi’nde kurulan ve kurulacak olan tersanelerle ilgili sorular›m›z› da yan›tlayan Cemalettin fievli, bölgedeki en önemli projenin Yalova tersaneleri oldu€unu söylüyor ve flu bilgileri veriyor: “Projenin konusuna esas olan faaliyet alan›nın bulundu€u mevki Yalova ili, Alt›nova ilçesi ve Subafl› Belediyesi s›n›rlar› içerisinde bulunan ve tamam› k›y› kenar çizgisinin deniz taraf›nda kalan 4.5 kilometre boyunda ve yaklafl›k 300 metre dolgu geniflli€inde yaklafl›k 1.300.000 m2 civar›ndaki arazi. Bu tersane alan› içerisinde herhangi bir flekilde tar›m, orman ve baflka bir amaç için kullan›lacak planl› alanlar yer alm›yor. Buras› tersaneler bölgesi olarak Denizcilik Müsteflarl›€› taraf›ndan ayr›lm›fl ve 40 ortakla kurulmufl olan Yalova-Alt›nova Tersane Giriflimcileri Sanayi Ticaret A.fi. taraf›ndan tersane yeri olarak seçilmifl. Yap›s›n›n müsait olmas›ndan dolay› k›y›n›n yaklafl›k 500 metreye kadar doldurulmas›yla sanayide kullan›l›r hale getirilmek suretiyle bölge ve ülke ekonomisine büyük katk› sa€layacak verimli bir alan oluflturulmas› planlan›yor. Bu amaç için ilgili birimlerden al›nan izin ve belgeler do€rultusunda belirlenen bölgenin dolgu ifllemi Yalova-Alt›nova Tersane Giriflimcileri Sanayi Ticaret A.fi. taraf›ndan büyük bir bölümü dolduruldu. Son derece modern olarak yap›lan tersanelerde y›lda 150 gemi yap›l›rken 500 geminin de tamirat› gerçeklefltirilecek. Hatta baz› tersaneler bir taraftan yap›m çal›flmalar›n› h›zla sürdürürken di€er taraftan siparifl ald›klar› gemilerinin inflas›na bafllad›lar. 40 tersanenin yan› s›ra 40 tane de yat tersanesi yap›l›yor...”

“fiunu unutmamak gerekir... Türkiye co€rafi konumu itibariyle önemli suyollar›n›n biri üzerinde bulunuyor. Bu da bizi di€er ülkelere göre avantajl› duruma getiriyor. Türkiye’nin bundan yararlanmas› gerekiyor. Örne€in bo€azlar› kullanan gemilerin belli zamanlarda gerekli olan bak›m-tutum ve tamirlerinin yollar› üzerindeki Türkiye’de yapt›rmalar› mümkün. Bunun da Marmara’daki tersanelerde yap›lmas› daha uygun olacak...”

Tersaneler Master Planı rehber niteliği taşıyor
“Denizcilik Müsteflarl›€› taraf›ndan ihale edilen ve Türk Loydu’nun kazand›€› Türkiye Tersaneler Master Plan›, yerli yat›r›mc› için ifl kayna€›, yabanc› yat›r›mc› için ise rehber niteli€i tafl›yor. Plan çevreye, kültürel ve turistik de€erlere zarar vermeden k›y›lar›m›zdan azami ölçüde yararlan›larak, Türkiye’nin bulundu€u co€rafyada mukayeseli üstünlüklere sahip olabilecek tersane, gemi söküm, yat-gezi teknesi yap›m ve gemi yan sanayi tesis yat›r›mlar›n›n bütünsel bir plan içinde geliflmesini sa€layacak. Türkiye Tersaneleri Master Plan› projesi 2006 y›l›n›n nisan ay›nda bafllam›flt›. ‘Pazar Analizi’, ‘Mukayeseli Üstünlükler Analizi’, ‘Hedef Pazar, Hedef Ürün Seçimi ve Seçilen Hedefe Ulaflabilme fiartlar›’, ‘Tersane Yer Seçimi’ ve ‘Ön Fizibilite ile Sonuç Raporu’ olmak üzere dört ana bölümden oluflan projede çal›flmalar devam ediyor. Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan› (2006–2010) çevresinde belirlenen ana strateji, dünya yeni gemi infla talebinden daha fazla pay almak için gemi inflaat› kapasitemizi 2 milyon dwt’ye ç›kartmak ve düflük kapasite kullan›ml› tesislerini sektöre kazand›rmak. Bu amaç do€rultusunda uygun olan bölgelere yeni gemi infla ve bak›m-onar›m tersanelerinin kurulmas› amaçlan›yor. Bu ifllerin baflar›lmas›nda öncelikle özkaynak imkânlar›n›n ve gerekli olmas› durumunda yabanc› sermayeli ortak yat›r›mlar›n özendirilmesi hedefleniyor. Birincil amac›m›z, ülke ekonomisine katk› sa€layacak de€erlerin yarat›lmas›...”

“Plandaki tersanelerin baz›lar› üretim yap›yor. Plana göre tayin edilen yeni tersane yerlerinin bir k›sm›n›n tahsis ifllemleri devam ederken, ifllemleri tamamlanan bir k›s›m tersanenin yat›r›mlar›yla birlikte gemi inflaatlar› da sürüyor. Planda yer alan Trabzon Yeniçam Tersanesi’nin temeli 16 Kas›m 2006’da at›lm›flt›. 2004’te aç›lan Ünye Karadeniz-Ordu Tersanesi ise halen 500 iflçi kapasitesiyle üretime devam ediyor. Samsun-Terme’deki Frekans Gemi ‹nflaat’›n 750 kifliye istihdam sa€layaca€› belirtiliyor. Karadeniz Ere€li Tersaneler Bölgesi’nde en yüksek yat›r›m› Ere€li Gemi ‹nfla Tersanesi gerçeklefltirirken, bölgede Us-Med, Med-Y›lmaz ve Ere€li tersaneleri faaliyet gösteriyor. Samsun Tekkeköy Tersane alan› ise Alt›n Gemi Deniz Tic. A.fi.’ye tahsis edilmifl durumda. Zonguldak Kilimli’deki Cansu Tersanesi 10 bin dwt’ye kadar gemi infla edebilecek. Planda yer alan tersanelerden Karasu Sakarya Tersaneler Bölgesi’nin 1500 kiflilik bir iflgücü hacmi yaratmas› bekleniyor. Kocaeli ‹zmit-Yeniköy OSB tersanelerinden ise inflaat›n son noktaya yaklaflt›€›, ilk hizmete giren Admarin Tersanesi’nden sonra di€er dört tersanenin tam kapasiteye yak›n üretime geçece€i belirtiliyor. Projedeki di€er tersaneler ve tersane alanlar› ise Yalova Alt›nova Tersaneler Bölgesi, ‹çdafl Çanakkale-Biga Tersanesi, Çandarl› ‹zmir Tersane alan›.”

 


İlginizi çekebilir...

GİSBİR Başkanı Murat Kıran: 'Hedeflerimiz Doğrultusunda Emin Adımlarla Yürüyoruz'

Türkiye'nin en eski sivil toplum örgütlerinden olan GİSBİR'in Başkanı Murat Kıran, 2019 yılını ve 2020 beklentilerini Tersane dergimizin okurl...
26 Şubat 2020

ALDAĞ A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Cengiz Hepergil

"Her Alanda Olduğu Gibi Marin Tip Sistemlerde de Başa Oynuyoruz"...
26 Haziran 2019

Onursan Genel Müdürü Barbaros Onur

"Kaliteyi Belirleyen En Önemli Etken, Uzman Personel, Servis Ekipmanları ile Uyguladığımız Sistem ve Planlamadır"...
26 Haziran 2019

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.